free web hosting | website hosting | Business Web Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting

 The Enron Affairเครื่องหมายนี้คืออะไร

ใครที่เคยเปิดหนังสือพิมพ์ธุรกิจไปดูหน้าที่แสดงราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ คงเคยเห็นสัญลักษณ์ต่างๆ

ไม่ว่าจะเป็น XD XR DS หรือ SP แล้วเคยทราบหรือเคยสงสัยไหมว่า ความหมายต่างๆ นี้หมายถึงอะไร

และมีความสำคัญอย่างไร สัญลักษณ์ที่แสดงอยู่นั้นมี 2 กลุ่ม คือ

กลุ่มแรก เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงสิทธิในการรับผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ จากหุ้นสามัญ ซึ่งสัญลักษณ์

ที่อยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ XD XR และ XA โดยแต่ละตัวมีความหมายต่างๆ ดังนี้

XD (Ex-dividend) แสดงว่าผู้ที่ซื้อหุ้นในวันที่มีเครื่องหมายนี้ ไม่มีสิทธิรับเงินปันผลที่บริษัทประกาศจ่าย

XR (Ex-right) แสดงว่าผู้ที่ซื้อหุ้นในวันที่มีเครื่องหมายนี้ ไม่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นใหม่

XA (Ex-all) หมายถึง ผู้ที่ซื้อหุ้นในวันที่มีเครื่องหมายนี้ ไม่มีสิทธิได้รับผลประโยชน์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเงิน

ปันผลหรือการจองซื้อหุ้นใหม

กลุ่มที่สอง เป็นเครื่องหมายเตือนนักลงทุนที่ตลาดหลักทรัพย์ได้กำหนดไว้ เพื่อคุ้มครองผู้ลงทุน ได้แก่

NP (Notice Pending) เป็นเครื่องหมายที่แสดงให้ทราบว่า บริษัทไม่ได้ส่งรายงานให้แก่ตลาดหลักทรัพย์

ภายในกำหนดหรือรายงานที่แจ้งมาให้ข้อมูลไม่เพียงพอต่อมาเมื่อตลาดหลักทรัพย์ได้รับรายงานข้อมูลหรือ

ข่าวสารครบถ้วนแล้ว ก็จะแสดงเครื่องหมาย NR (Notice Received) ให้แทน เป็นเวลา 1 วัน

DS (Designated Securities)เป็นเครื่องหมายที่แจ้งให้นักลงทุนทราบว่าหุ้นตัวนั้นมีความผิดปกติด้านราคา

และ/หรือด้านปริมาณโดยไม่ทราบเหตุผล และตลาดหลักทรัพย์กำลังตรวจสอบการซื้อขายดังกล่าว ซึ่งหาก

นักลงทุนซื้อหุ้นที่มีเครื่องหมายนี้ จะต้องใช้เงินสดชำระค่าหุ้น (ห้ามซื้อขายหุ้นด้วยระบบมาร์จิน)

และต้องชำระค่าหุ้นภายในเที่ยงวันทำการถัดไปส่วนผู้ขายต้องส่งมอบใบหุ้นทันทีภายในเที่ยงวันของวันทำ

การถัดไป

SP (Suspension) เป็นเครื่องหมายที่แจ้งให้นักลงทุนทราบว่า ตลาดหลักทรัพย์ได้สั่งห้ามการซื้อขายหุ้น

ตัวนั้นชั่วคราว โดยมีสาเหตุมาจากบริษัทนั้นๆ ไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ หรือราคาหุ้น

มีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรหรือว่ามีข่าวสารหรือข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง

ของราคาอย่างรุนแรงรวมทั้งบริษัทจดทะเบียนมีฐานะการเงินหรือการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย

แก่นักลงทุน

H (Trading Hault) เป็นเครื่องหมายที่แจ้งให้ทราบว่า ห้ามซื้อขายหุ้นของบริษัทนั้น ในช่วงเวลาสั้นๆ เนื่องจาก

บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้น หรือภาวะการซื้อขายมีข้อบ่งชี้ว่า น่าจะมีผู้ที่ทราบข่าว

สำคัญที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของบริษัท ก่อนรายงานให้ตลาดหลักทรัพย์และเผยแพร่แก่สาธารณชน

นอกจากนั้น บริษัทสามารถขอให้ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมายนี้ได้ หากบริษัทจะเปิดเผยข้อมูล

และทำให้การซื้อขายหลักทรัพย์ไม่อาจทำได้โดยปกติ

และสุดท้าย คือ เครื่องหมาย C (Compliance)เครื่องหมายนี้จะเตือนให้นักลงทุนตระหนักถึงผลการ

ดำเนินงานที่ไม่ดีของบริษัทนั้น และมีโอกาสที่จะถูกเพิกถอนจากการเป็นบริษัทจดทะเบียน

ดังนั้น ก่อนการลงทุนซื้อหุ้น นอกจากจะดูว่าราคาที่ซื้อนั้นเหมาะสมหรือไม่ก็ควรสังเกตสัญลักษณ์

เหล่านี้ด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดสิทธิที่สมควรได้รับ

ที่มา...หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ


 

Copyright © 2002 payom.netfirms.com. All rights reserved